خانم هاجر حسینی تحصیل کرده ی رشته ی ارتباطات در آمریکا می گوید:

 

 که این نعمت را به نظر من ,خون شهدا فراهم کرده است,در

حالی که برای رسیدن به چنین امنیتی در دنیا باید مبارزه کرد.

 

سفرهای گوناگونی را به کشورهای امریکا،ایتالیا و اروپا و امریکای لاتین داشته ام و این امنیت

را تنها در ایران با تمام وجود حس کرده ام. زنان مسلمان در سراسر جهان باید چنین امنیتی

داشته باشند امنیتی که حجاب به آنها می دهد.